ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการการเลือกตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง