ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำแผงกั้น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง