ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายการเลือกตั้งและป้ายผลการนับคะเเนนการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง