ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง (ตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง