ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง