ชื่อเรื่อง : จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง