messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นางประนอม หล้าหมอก
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : 081-1836958
นายบุญโฮม คณะวาปี
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 087-8601309
นายประสพ สาเกตุ
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 098-6602142
นางอัมรา กองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 083-3397560
account_box สมาชิกสภา
นายพวง หูตาชัย
ประธานสภาฯ
โทร : 085-6596730
นายไพรัช ลุนทุ่ง
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-0508645
นางสาวอรทัย สีทาแก
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-5744969
นางสาวอัจฉราภรณ์ โนราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-2885736
นายสุภีย์ พิลาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 093-5156326
นายลิขิต ชุ่มอภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 080-7205279
นายยุทธศักดิ์ จันทะศีใส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 093-3767866
นายพูลทวี นามจันดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 088-7477935
นายวิวัฒน์ ใบอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : -
นายปรีชา โนนทิง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 093-218-1344
นายจิโย อ่อนธรรมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 098-5970308
นายสมยศ แก้วจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 063-9326561
นางสาวยุพิน ต้นกันยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0872199822
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
โทร : 081-7682658
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
โทร : -
นางวราภรณ์ มีพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-0955860
นายพงษ์ไทย ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7682658
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 093-8384570
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
โทร : 0647310979
account_box สำนักปลัด
นางวราภรณ์ มีพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษกร โสภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกโชคชัย โชคค้า
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
นายนิรุตต์ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิรวดี ทรงภักดี
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษณะ ฤทธิมาร
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-1026062
นางรจนา รูปคำ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางสาวชรินรัตน์ เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นายยุทธศักดิ์ ไขแสง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปิยวรรณ์ คนบุญ
ผช.นักวิชาการพัสดุ
นางนิติดา ทับสมบัติ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสรัญญา ศรีละ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายพงษ์ไทย ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุพงษ์ แก้วงาม
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายปริญญา เลพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววีระญา ฮั่วจั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวสุภลักษณ์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางคำดี ศรีสมวงค์
ครู
นางสุคนธ์ นาสมฝัน
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
นายธีระวัฒน์ ชัยยุรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางศิริญญา ก้อนศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน