องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
account_box กองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางคำดี ศรีสมวงค์
ครู
นางคำดี ศรีสมวงค์
ครู
นางสุคนธ์ นาสมฝัน
ครู
นางสุคนธ์ นาสมฝัน
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น