messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดงาน "Moi Waste Bank Week"[21 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอเชิญชำระภาษีที่ดินและภาษีป้ายตามวันเวลาที่กำหนด ด้วยนะค่ะ/นะครับ[6 มีนาคม 2567]
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [30 ตุลาคม 2566]
โครงการ Big Cleanihg Day ประจำปี 2566[10 สิงหาคม 2566]
ถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องสังฆทาน[9 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ[27 กรกฎาคม 2566]
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[18 กรกฎาคม 2566]
31 พฤษภาคม ของทุกปี "วันงดสูบบุหรี่โลก"[30 มิถุนายน 2566]
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปี2566[26 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมฝึกอบรมสานตะกร้า ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป[19 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 78 รายการ)