องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป อบต.โคกกลาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกกลาง,หมู่ 2 บ้านหนองแวง,หมู่ 3 บ้านโคกสง่า,หมู่ 4 บ้านม่วงดง ,หมู่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ,หมู่ 6 บ้านตาดโตน , หมู่ 7 บ้านคำเต้าแก้ว ,หมู่ 8 บ้านหนองแสง ,หมู่ 9 บ้านหินลาด ,หมู่ 10 บ้านโคกกลาง , หมู่ 11 บ้านแสงแก้ว , หมู่ 12 บ้านหนองม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกกลาง จำนวนประชากรใน ตำบลโคกกลาง จำนวนหลังครัวเรือน: 1,883 ครัวเรือน จำนวนประชากร: 7,182 คน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น