messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
โทร : 081-7682658
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
โทร : -
นางวราภรณ์ มีพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-0955860
นายพงษ์ไทย ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7682658
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 093-8384570
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
โทร : 0647310979