องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
account_box สำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศรีโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศรีโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
สิบโทพินิจ ภักดีนวน
นักวิชาการเกษตร
สิบโทพินิจ ภักดีนวน
นักวิชาการเกษตร
นายนิรุตติ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรุตติ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัศมี สิงห์มี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางรัศมี สิงห์มี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสงคราม คนสอน
คนสวน
นายสงคราม คนสอน
คนสวน
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถ
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น