messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางวราภรณ์ มีพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษกร โสภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกโชคชัย โชคค้า
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
นายนิรุตต์ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิรวดี ทรงภักดี
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษณะ ฤทธิมาร
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-1026062
นางรจนา รูปคำ
จ้างเหมาบริการ