องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147
picture_as_pdf กฎระเบียบกระทรวง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file 1 พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๒๕๓๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file 3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file 4 ระเบียบ กท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file 6 พระราชบัญญติคุ้มครองเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file 7 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file 8 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file 9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file 10 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น